Proyectos de urbanismo 

www.arquitectoOurense.com. Estudio de arquitectura: Urbanismo

Proyectos de urbanismo

Llámenos al 635.256.189

Llámenos al 635.256.189

aceptamos tarjetas| Más
proyectos de urbanismo

Proyectos de urbanismo en A Peroxa. Parcelaciones.

Realizamos proyectos de desarrollo y gestión urbanística de todo tipo.

Con cada proyecto realizamos un estudio de viabilidad previo para asegurar los beneficios.

Proyectos de sectorización, de compensación, de parcelación, normalización de fincas, proyectos de urbanismo, etc.

Propuesta para espacio público y sala de exposiciones

Solución de solar en las traseras de una manzana para ser destinado a espacio público en donde realizar exposiciones y espectáculos.

espacio urbano público para exposiciones y espectáculos

Datos importantes del ayuntamiento de A Peroxa (OU)

El ayuntamiento de A Peroxa no dispone de convenio con la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística.

La superficie del municipio es de 54,5 kilómetros cuadrados, y su población de 2227 personas (datos de 2010).

La página web del ayuntamiento es www.concellodaperoxa.es

La dirección del ayuntamiento es: CONCELLO, 83. 32150 A PEROXA.

El teléfono de contacto del ayuntamiento es el 988206614 y el fax 988206619.

Los técnicos municipales son los siguientes: FRANCISCO JAVIER NEIRA GONZALEZ (P)

El horario de atención al público es el siguiente: XOVES, 9:00 - 14:00.

No dispone de oficina de rehabilitación hasta el momento.

Ha tenido 3 planes generales y 3 planes de desarrollo.

Últimas noticias del ayuntamiento de A Peroxa (OU)

DOG nº 61. Página 4.683. 18 de marzo de 2010.

 

Orde do 18 de marzo de 2010 sobre aprobación definitiva da modificación puntual número 2 do Plan Xeral de Ordenación Municipal da Peroxa (Ourense) relativa á regulación no solo rústico..

O Concello da Peroxa, conforme o disposto no artigo 85.5º da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, remite o expediente de referencia solicitando a súa aprobación definitiva.

I. Antecedentes.
I.1. O Concello da Peroxa dispón actualmente vixente de Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), aprobado definitivamente o 7 de xullo de 1999.

I.2. A tramitación da modificación puntual foi a seguinte:
-O Concello Pleno, en sesión do 10 de xullo de 2007, aprobou inicialmente a modificación puntual. Someteuse a información pública mediante anuncios publicados nos xornais La Voz de Galicia, do 27 de xullo, e La Región, do 28 de xullo; e no Diario Oficial de Galicia do 5 de setembro. Déuselle trámite de audiencia ao municipio limítrofe de Carballedo (Lugo), que o 12 de novembro de 2007 remitiu unha alegación.

-Consta informe favorable da Deputación Provincial de Ourense en materia de estradas provinciais (Lei 4/1994, do 14 de setembro, de estradas de Galicia).

-O 26 de outubro de 2007, a Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible acordou a non necesidade de someter a modificación ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica.

-O Pleno municipal, en sesión do 21 de xaneiro de 2008, aprobou provisionalmente a modificación puntual, rexeitando a alegación do Concello de Carballedo.

-O 16 de setembro de 2008, de acordo co artigo 85.5º b) da LOUG, a entón Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes acordou non outorgar a aprobación definitiva á modificación puntual nº 2 do PXOM da Peroxa, sinalando unha serie de deficiencias que se debían corrixir.

-O Concello Pleno, en sesión extraordinaria do 4 de novembro de 2008, acordou retrotraer os trámites realizados e aprobou de novo inicialmente a modificación puntual, unha vez corrixidas as deficiencias sinaladas pola Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo.

-Esta nova aprobación inicial foi publicada nos diarios La Voz de Galicia e La Región o 19 de novembro de 2008, e no DOG do 26 de novembro de 2008, e déuselle trámite de audiencia aos concellos limítrofes, presentando unha alegación o Concello de Carballedo.

-Consta novo informe favorable da Deputación Provincial de Ourense do 3 de febreiro de 2009.

-Tamén se solicitou informe sectorial á Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, sen que conste resolución ao respecto.

-O Pleno municipal, en sesión extraordinaria do 13 de maio de 2009, acordou rexeitar a alegación presentada polo Concello de Carballedo (Lugo) e aprobar provisionalmente a modificación puntual nº 2 do PXOM da Peroxa.

II. Consideracións e fundamentación.
II.1. Logo de analizar a documentación remitida polo concello, e á vista da proposta elevada pola Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, fanse as seguintes consideracións para os efectos da aprobación definitiva:

1. O ámbito que afecta a modificación puntual son as ordenanzas do solo clasificado como rústico, que comprende os artigos 106 a 111, ambos inclusive, do PXOM vixente.

2. O obxecto da modificación puntual é:
* Adaptar a normativa que regula o solo rústico no PXOM á LOUG.
* Revisar a distancia de protección das explotacións gandeiras aos núcleos de poboación.

3. A modificación establece no número 7 do artigo 106 as condicións de edificación que deben cumprir as rehabilitacións de edificacións tradicionais, sendo coincidentes coas sinaladas no artigo 40 da LOUG.

Corríxese o número 4 do artigo 106 referente á superficie máxima ocupada pola edificación en planta, sendo coherente a súa redacción coa do número 1º c) do artigo 42 da LOUG.

II.2. De conformidade co artigo 89 da LOUG e co Decreto 83/2009, do 21 de abril, polo que se establece a estrutura orgánica dos departamentos da Xunta de Galicia, a competencia para resolver sobre a aprobación definitiva dos plans xerais de ordenación municipal e das súas modificacións, correspóndelle ao conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.

III. Resolución.
Visto canto antecede,
RESOLVO:
1º De conformidade co artigo 85.5º a) da LOUG, aprobar definitivamente a modificación puntual nº 2 do PXOM da Peroxa (Ourense) relativa á normativa do solo rústico.

2º Contra esta orde cabe interpoñer recurso contencioso-administrativo ante a sala correspondente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, que se contarán desde o día seguinte ao da súa publicación, segundo dispoñen os artigos 10 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

3º De conformidade co disposto polos artigos 92 da Lei 9/2002, e 70 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, o concello deberá publicar no BOP a normativa e ordenanzas da modificación puntual aprobada definitivamente.

4º Notifíqueselle esta orde ao concello.
Santiago de Compostela, 18 de marzo de 2010.
Agustín Hernández Fernández de Rojas
Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio
e Infraestruturas

Volver a inicio
Si precisa alguna información acerca de solicitud de licencias en el concello de A Peroxa puede ponerse en contacto con nosotros en el teléfono: 635.256.189.

QUIENES SOMOS | MAPA DEL SITIO | L.O.P.D. | CONTACTE CON NOSOTROS | ©2007 arquitectoourense.com
 PROVINCIA DE OURENSE . a bola . a gudiña . allariz . a merca . a mezquita . a peroxa . a pobra de trives . arnoia . a rua . a teixeira . a veiga . avión . baltar . bande . baños de molgas . barbadás . beade . beariz . boborás . calvos de randín . carballeda de avia . carballeda de valdeorras . cartelle . castrelo de miño . castrelo do val . castro caldelas . celanova . cenlle . chandrexa de queixa . coles . cortegada . cualedro . entrimo . esgos . gomesende . larouco . laza . leiro . lobeira . lobios . maceda . manzaneda . maside . melón . montederramo . monterrei . muiños . nogueira de ramuín . o barco de valdeorras . o bolo . o carballiño . oimbra . o irixo . o pereiro de aguiar . orense . os blancos . ourense . paderne de allariz . padrenda . parada de sil . petín . piñor . pontedeva . porqueira . punxín . quintela de leirado . rairiz de veiga . ramirás . ribadavia . riós . rubiá . san amaro . san cibrao das viñas . san cristovo de cea . sandiás . san xoán de rio . sarreaus . taboadela . toén . trasmiras . verea . verín . viana do bolo . vilamarín . vilamartín de valdeorras . vilar de barrio . vilar de santos . vilardevós . vilariño de conso . xinzo de limia . xunqueira de ambía . xunqueira de espadañedo .